برچسب: نام یکصد و یک جزیره در دریاچۀ ارومیه

نام صد و یک جزیرۀ دریاچۀ ارومیه با شرح مختصری بر آنان

فهرست جزایر دریاچهٔ ارومیه: در دریاچهٔ ارومیه بیشتر از صد جزیره موجود است که ۱۰۲…