برچسب: مسابقۀ زندگی با آیات هر روز یک آیه

در مورد مسابقۀ هر روز زندگی در ماه مبارک رمضان با یک آیه از قرآن کریم

نویسنده و شارح: اشکان ارشادی (اشخانی) نام سایتشان zendegibaayeha.ir است و و تا کنون آیات…