برچسب: دریاچۀ ارومیه

دریاچۀ ارومیه

دریاچۀ ارومیه که در زمان پهلوی رضاییه نامیده شد در حدود 6000 کیلومترمربع وسعت دارد…