برچسب: جزیرۀ اسلامی تنها جزیرۀ مسکونی در دریاچۀ ارومیه

تنها جزیرۀ آباد و مسکونی در دریاچۀ ارومیه جزیرۀ اسلامی با نام قدیمی شاهی است.!!!

محقق و گردآوردنده: اشکان ارشادی ملقب به اشخانی از کرمانشاه مکان جزیره: شهرستان اسکو در…