برچسب: ادوارد فیتز جرالد

اصول و رعایت هایی که باید برای ترجمه یاد بگیریم و در نظر داشته باشیم! قسمت 04

به قول بزرگی شعر در ترجمه می سوزد و محتوا و مفهومش نابود می گردد….