برچسب: آیة الکرسی

آیۀ سوم

نویسنده و انتخاب کنندۀ آیه اشکان ارشادی ملقب به اشخانی لَا إِکرَاهَ فِی الدِّینِ ۖ…