دسته: جغرافیای جزیره ها و شناخت مجمع الجزایرها و شبه جزیره ها

نام صد و یک جزیرۀ دریاچۀ ارومیه به ترتیب الفبا

نویسنده و محقق و گردآورنده : اشکان ارشادی متخلص به اشخانی نام ۱۰۰ جزیره دریاچه…

تنها جزیرۀ آباد و مسکونی در دریاچۀ ارومیه جزیرۀ اسلامی با نام قدیمی شاهی است.!!!

محقق و گردآوردنده: اشکان ارشادی ملقب به اشخانی از کرمانشاه مکان جزیره: شهرستان اسکو در…

نام صد و یک جزیرۀ دریاچۀ ارومیه با شرح مختصری بر آنان

فهرست جزایر دریاچهٔ ارومیه: در دریاچهٔ ارومیه بیشتر از صد جزیره موجود است که ۱۰۲…