دسته: ادبیات فارسی و شناخت زبان فارسی از آثار منثور تا منظوم

تفاوت در ضبط و نگهداری اشعار

بارها و بارها دیده و شنیده ایم که فلان نسخه دارای ابیاتی متفاوت از نسخۀ…